Galaxy 3 [BB4358]

$1,000,000.00

Link sản phẩm trên STORE ADIDAS NHẬT: http://shop.adidas.jp/products/BB4358/